کمپین روز مادرسافتلن

روز مادر، یکی از مناسبت‌های تقویم است که هرفردی فارغ از فکر و اندیشه و طبقه اجتماعی، به آن اهمیت می‌دهد.
باتوجه به اینکه روز مادر، در ادامه کمپین مهربانی سافتلن بود و مادر، نماد مهر و مهربانی است، درگیر کردن کاربران با محتواهایی که به مادر و مهربانی مرتبط هستند، منجر به انتقال حس صمیمیت به کاربران شد.

در این کمپین، لندینگ پیج ویژه‌ای طراحی شد که شامل جدولی از حروف مختلف بود و با اتصال این حروف به هم، کلماتی تشکیل می‌شد.
کلماتی صحیح بودند که به «مادر» به نحوی مرتبط هستند. نظیر:
پدر، خانواده، فداکاری، مهربانی، محبت، لطافت، زیبایی، حامی، نظم، تشویق، آغوش، پشتیبان، صبور

هرکلمه با توجه به ارتباط یا عدم ارتباط با مفهوم مادر، 0 یا 10 امتیاز داشت و در انتها بین شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی برگزار شد.

اهداف

  •  فعال نگهداشتن مخاطبان سافتلن و افزایش تعامل آنها 
  • القای حس صمیمیت و همراهی به کاربران و افزایش  وفاداری آنها به برند
  • جمع آوری دیتابیسی از شماره افراد شرکت کننده در مسابقه برای استفاده‌ در فعالیت‌های مارکتینگ و تحقیقات بازار آتی.