تبلیغات تعاملی فوتبال

تبلیغات تعاملی بازی فوتبال
سفارش‌دهنده: پرتوشید
مجری: آژانس تبلیغاتی پرتوشید